اتاق فرداپویا

 • اتاق پویا، اتاق آینده‌نگر

  مهندس حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل پارلمان بخش خصوصی؛ این تعبیری است از اتاق بازرگانی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است. دلیل آن را می‌توان قرار گرفتن در شرایطی که بتوان راهبردهای کلان کشور را در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به سمت همراه کردن بیشتر بخش خصوصی در […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می