اتاق فرداخوانساری و میرمحمدصادقی، سرلیست های ائتلاف برای فردا

خوانساری و میرمحمدصادقی، سرلیست های ائتلاف برای فردا
اخبار دریافتی موثق حاکی از آن است که توافق بین ائتلاف های “برای فردا” و “فعالان توسعه” تقریبا قطعی شده و علاوه بر علاء میرمحمدصادقی، شاهد حضور افرادی نظیر محمدرضا بهرامن، عباسعلی قصاعی، علی نقیب، محمدرضا نجفی منش، سیدرضا نورانی و یحیی آل اسحاق، از گروه فعالان توسعه در لیست اشتراکی ائتلاف برای فردا خواهیم بود
اتاق فردا ، رسانه ای برای مقایسه کارآمدی