اتاق فرداچین

 • تشکل‌های موازی سد یکپارچگی اتاق

  اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افراد شایسته وارد اتاق شوند. شایستگی مهم‌ترین معیاری است که اعضای اتاق بازرگانی برای ورود به پارلمان بخش خصوصی به آن نیازمند هستند. آشنایی به مسائل و اوضاع اقتصادی کشور، منطقه و فرا منطقه نیز به‌عنوان دیگر شاخص‌های افراد حضور یافته […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می